ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แบบทดสอบเสริมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • รายวิชา อ11101  ภาษาอังกฤษ Click

  • รายวิชา ค11102 คณิตศาสตร์ Click

  • รายวิชา ท11101 ภาษาไทย  Click

  • รายวิชา ค11101 คณิตศาสตร์ Click

  • รายวิชา ว11101  วิทยาศาตร์ Click