ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563