ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ครูผู้สอน นายทศพร  ช้างภู่                  มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 1        พ21101  สุขศึกษา Click
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 1        ส21103   สังคมศึกษา Click 
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 1        ส21104   ประวัติศาสตร์ Click
ครูผู้สอน นางสาวนันทยา  หอมมณี     มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 1        ง21101   การงานอาชีพ Click

ครูผู้สอน นางสาวนันทยา  หอมมณี     มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 2        ง21102 การงานอาชีพ Click
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 2        ส21104   ประวัติศาสตร์ Click
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 2        ส21103   สังคมศึกษา Click

ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 3        ส21103   สังคมศึกษา Click
ครูผู้สอน นางสาวนันทยา  หอมมณี     มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 3        ง21101   การงานอาชีพ Click
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 3        ส21104   ประวัติศาสตร์ Click

ครูผู้สอน นางสาวนันทยา  หอมมณี     มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 4        ง21102   การงานอาชีพ Click
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 4        ส21104   ประวัติศาสตร์ Click 
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 1ห้อง 4        ส21103   สังคมศึกษา Click