ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1       ส23104   ประวัติศาสตร์ Click
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา  พิลาวุฒิ       มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1       ส22103   สังคมศึกษา Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1       ส 22104  ประวัติศาสตร์ Click

ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2       ส22103   สังคมศึกษา Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2       ส 22104  ประวัติศาสตร Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2       ส23104   ประวัติศาสตร์ Click

ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3       ส23104   ประวัติศาสตร์ Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3       ส23104   ประวัติสาสตร์ Click 
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3       ส22103   สังคมศึกษา Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3       ส 22104  ประวัติศาสตร์ Click

ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 2ห้อง 4        ส 22104  ประวัติศาสตร์ Click
ครูผู้สอน นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ        มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4       ส22103   สังคมศึกษา Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4       ส23104   ประวัติศาสตร์ Click