ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง 1        ส 23103  สังคมศึกษา Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง 1        ส 23103  สังคมศึกษา Click
ครูผู้สอน นายพัฒนพงษ์  จันทลา         มัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง 1        ค23201   คณิตศาสตร์ Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง 1        ส 23104  ประวัติศาสตร Click

ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง 2        ส 23103  สังคมศึกษา Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2       ส 23104  ประวัติศาสตร์ Click

ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง 3        ส 23103  สังคมศึกษา Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง 3        ส 23104  ประวัติศาสตร์ Click

ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง 4        ส 23104  ประวัติศาสตร์ Click
ครูผู้สอน นางนงลักษณ์  นพหิรัญ         มัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง 4        ส 23103  สังคมศึกษา Click