คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.08 KB

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.79 KB

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.49 KB

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108.59 KB

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.82 KB

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.04 KB

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.12 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.91 KB