ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียนประจำปี พ.ศ. 2566
คำสั่งที่ 56 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 0
คำสั่งที่ 55 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.41 MB 0
คำสั่งที่ 54 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 0
คำสั่งที่ 52 เวรรักษาการณ์กลางวัน มิถุนายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 0
คำสั่งที่ 51 เวรรักษาการณ์กลางคืน มิถุนายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 0
คำสั่งที่ 49 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 1
คำสั่งที่ 43 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง บริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 0
คำสั่งที่ 47 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.43 KB 2
คำสั่งที่ 46 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น ครูพิเศษและครูพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2566 (แก้ไข) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.4 MB 2
คำสั่งที่ 45 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 5
คำสั่งที่ 44 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน 1-2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.45 MB 21
คำสั่งที่ 40 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 4
คำสั่งที่ 39 แต่งตั้งครูประจำชั้น ครูพิเศษและครูพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 628.72 KB 5
คำสั่งที่ 38 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางวัน พฤษภาคม 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 10
คำสั่งที่ 37 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน พฤษภาคม 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 11
คำสั่งที่ 35 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 7
คำสั่งที่ 34 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางวัน เมษายน 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 21
คำสั่งที่ 33 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืน เมษายน 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 4
คำสั่ง 32 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.64 MB 5
คำสั่งที่ 31 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 9
คำสั่งที่ 28 แต่งตั้งนายทะเบียนโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 544.31 KB 3
คำสั่งที่ 26 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานฯ (มัธยม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.62 KB 0
คำสั่งที่ 25 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานฯ (ประถม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 472.63 KB 1
คำสั่งที่ 27 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความถูกต้องฯ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 31
คำสั่งที่ 23 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการฯ ปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 832.48 KB 5
คำสั่งที่ 24 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 587.44 KB 10
คำสั่งที่ 20 เวรรักษาการณ์กลางวัน เดือนมีนาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 18
คำสั่งที่ 19 เวรรักษาการณ์กลางคืน เดือนมีนาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 24
คำสั่งที่ 18 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 933.08 KB 50
คำสั่งที่ 17 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566-2570 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 902.44 KB 19
คำสั่งที่ 16 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 17
คำสั่งที่ 13 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ O-NET ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 18
คำสั่งที่ 14 แต่งตั้งคณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนฯ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 23
คำสั่งที่ 12 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 56
คำสั่งที่ 6 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.86 MB 40
คำสั่งที่ 8 รักษาการณ์กลางวัน เดือนกุมภาพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 20
คำสั่งที่ 7 เวรรักษาการณ์กลางคืน เดือนกุมภาพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 17
คำสั่งที่ 2 แต่งตั้งผู้ควบคุมฝึกซ้อมนร.แข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 18
คำสั่งที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 13
คำสั่งที่ 5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันตรุษจีน 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 17
คำสั่งที่ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนร.ไปประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ณ จ.ราชบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 13
คำสั่งที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 29
คำสั่งโรงเรียนประจำปี พ.ศ. 2565
คำสั่งที่ 115 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 538.06 KB 8
คำสั่งที่ 139 เวรรักษาการณ์กลางคืน เดือนมกราคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 11
คำสั่งที่ 138 เวรรักษาการณ์กลางวัน เดือนมกราคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 13
คำสั่งที่ 135 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการจัดารเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 19
คำสั่งที่ 131 แต่งตั้งคณะกรรมการวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.36 MB 12
คำสั่งที่ 130 เวรรักษาการณ์กลางคืน เดือนธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 4
คำสั่งที่ 129 เวรรักษาการณ์กลางวัน เดือนธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 3
คำสั่งที่ 128 แต่งคณะกรรมการจัดพิธีการราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.04 MB 17
คำสั่งที่ 121 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 14
คำสั่งที่ 122 แต่งตั้งคณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 5
คำสั่งที่ 120 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 26
คำสั่งที่ 119 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Canva for Education” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.47 MB 17
คำสั่งที่ 118 เวรรักษาการณ์กลางคืน เดือนพฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 2
คำสั่งที่ 117 เวรรักษาการณ์กลางวัน เดือนพฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 9
คำสั่งที่ 116 แต่งตั้งคณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีฯ ชั้นป.4-6 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 7
คำสั่งที่ 111 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 20
คำสั่งที่ 110 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 504.2 KB 15
คำสั่งที่ 109 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.8 MB 25
คำสั่งที่ 103 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายปี ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 11
คำสั่งที่ 107 เวรรักษาการณ์กลางคืน เดือนตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 11
คำสั่งที่ 106 เวรรักษาการณ์กลางวัน เดือนตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 8
คำสั่งที่104 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความถูกต้องของเอกสารการประเมินผล (ปพ.5) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 12
คำสั่งที่ 101 แต่งตั้ง คกก.จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน (งบปี65) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.41 KB 11
คำสั่งที่ 100 แต่งตั้ง คกก.จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนร.ยากจน (งบปี64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 268.05 KB 11
คำสั่งที่ 105 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลุกเสือและทัศนศึกษา ชั้นป.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 21
คำสั่งที่ 99 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนิสิตปฏิบัติการสอนฯ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 37
คำสั่งที่ 61-98 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 72
คำสั่งที่ 1-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 110
ประกาศโรงเรียน 2565
รับสมัครครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.94 MB 10
รับสมัครครูอัตรจ้าง ภาษาญี่ปุ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 7
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 2