กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชดาวรรณ ทองดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุรีรัตน์ สมจิตต์
ครู คศ.3

นางสาวิตรี ปลายชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวศิรประภา ชุปวา
ครู คศ.1

นายปิติพงศ์ พาโสมนัสสกุล
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา โทธุโย
ครู คศ.1

นางสาวสวรรยา คุ้มพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล ทองคำดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิธร บุญเทพ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุจิตรา ธรรมศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกวลิน หวังมุทิตากุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวณิชา โสภณ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกัญจนกร สืบเรือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกมลลักษณ์ โชคเกื้อกูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวณัฐณิชา เอี่ยมยิ่ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ