กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชดาวรรณ ทองดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุรีรัตน์ สมจิตต์
ครู คศ.3

นางสาวิตรี ปลายชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวสวรรยา คุ้มพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล ทองคำดี
ครู คศ.1

นางสาวมานิตา สุดาเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนันต์ พิมพ์หาร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธณัฐฌา คำโคตรสูนย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภัสรา เกษมะณี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภาวิณี สุขคร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู