ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวิตรี ปลายชัยภูมิ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอภิญญา โทธุโย

นางสุรีรัตน์ สมจิตต์

นางสาวรัชดาวรรณ ทองดา

นางสาวศิรประภา ชุปวา

นายปิติพงศ์ พาโสมนัสสกุล

นางสาวสวรรยา คุ้มพงษ์

นายธนัชพงศ์ บุญยืด

นางสาวสิริณี ตันตยานนท์

นางสาวศศิธร บุญเทพ

นางสาวสุจิตรา ธรรมศิริ

Mr.Marlon P.Alabata

Miss Bebbee Ann B.Maulas

Miss Shaina Rose B.Escoton

Miss Rachel mae B. Bughao