กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิยะดา สุขพานิช
ครู คศ.3

นายณัฐนันท์ ไชยนาท
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญพิชชา ต้นรังกลาง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวเกวลิน รอดเจริญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวธัญชนก ขุมทรัพย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายศักดา เกิดกล้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ