กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิยะดา สุขพานิช
ครู คศ.3

นายธนานพ พึ่งพงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิชญา ศรีบุญเรือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ