ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิยะดา สุขพานิช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนานพ พึ่งพงษ์

ายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม

นายวาที จาดนอก

นายภัทรพงศ์ เชื้อสามารถ