กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวิยะดา สุขพานิช
ครู คศ.3

นายณัฐนันท์ ไชยนาท
ครูอัตราจ้าง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู