คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางปัญจรัตน์ โอวาท
ครู คศ.2

นางสาวสุพิชญา กลั่นนุรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวสมฤทัย ศิริบุญชู
ครู คศ.1

นางสาววนิดา สัมมาพรต
ครูผู้ช่วย

นายธนากร บรรจงนอก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวอิสราภรณ์ ดำใจดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกาญจนาภรณ์ ทองเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวณิธิตา สุขเย็น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวณัฐมน นาคตะกูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวอารียา ตรีผล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ