คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางปัญจรัตน์ โอวาท
ครู คศ.2

นางสาวสมฤทัย ศิริบุญชู
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชญา กลั่นนุรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวรินรฎา พงศ์ธนิต
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิมลรัตน์ ชงประโคน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวสวรรยา โพธิ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวจีรนุช ประเสริฐลาภ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกันตยา งามสมเนตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวปัณรส กัญญา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ