คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวรุ่งทิวา เงินสมบัติ
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางปัญจรัตน์ โอวาท
ครู คศ.2

นางสาวสุพิชญา กลั่นนุรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวสมฤทัย ศิริบุญชู
ครู คศ.1

นางสาววนิดา สัมมาพรต
ครูผู้ช่วย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู