กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายทศพร ช้างภู่
ครู คศ.1

นางสาวเพชรรัตน์ ดาทอง
ครูอัตราจ้าง

นายพงศธร งามสง่า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวมณธิรัช ศิวรานนท์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวธนิกา สุขถาวร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวยุวดี สายแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวธิณัฐฎา ชุมทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ