กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาววรรณวรา ปราศจากศัตรู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายทศพร ช้างภู่
ครู คศ.1

นางสาวเพชรรัตน์ ดาทอง
ครูอัตราจ้าง

นายจักรกฤษณ์ จันทำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวญาณิศา สกุลวิไลเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวจุฑารัตน์ นพเทา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวชวิศา เสริมพงษ์ศิริ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ