กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธนะชาติ บาตรโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทัศนีย์ สวนแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวรินรฎา พงศ์ธนิต
ครูอัตราจ้าง