กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายธนะชาติ บาตรโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวนันทยา หอมมณี
ครู คศ.1