กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนงลักษณ์ นพหิรัญ
ครู คศ.3

นางสมพร นิสัยสุข
ครู คศ.3

นางสาวนิรชา จุมพล
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวิ เพ็ชราการ
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติพงษ์ แสนรัก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ