กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนงลักษณ์ นพหิรัญ
ครู คศ.3

นางสมพร นิสัยสุข
ครู คศ.3

นางสาวศิริรัตน์ บุตรโพธิ์
ครู คศ.2

นางสาวนิรชา จุมพล
ครู คศ.1