ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรอุมา พิลาวุฒิ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมพร นิสัยสุข

นางนงลักษณ์ นพหิรัญ