กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐพล โทนะพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
ครู คศ.3

นางสาวพรพิไล รุ่งรักษา
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร ศรีเจริญ
ครู คศ.1

นายพัฒนพงษ์ จันทลา
ครู คศ.1

นางสาวสุดา ศรีประสาน
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษฎา สุวรรณะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวกานต์พิชชา นามเพ็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายณัฐสรณ์ ชูก้อนทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ