กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณัฐพล โทนะพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
ครู คศ.3

นางสาวประภัสสร ศรีเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายพัฒนพงษ์ จันทลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายกพล ธูปบูชา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดา ศรีประสาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนภารัตน์ เริงสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู