กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาววัชรียา ตู้จินดา
ครู คศ.1

นางสาวนิรวรรณ พันหอม
ครู คศ.1

นางสาวกันตา ไกรภักดี
ครู คศ.1

นางสาวพีรญา เจริญสุข
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ ประกอบธรรม
ครูอัตราจ้าง