กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายณัฐนนท์ เฟื่องนคร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาววัชรียา ตู้จินดา
ครู คศ.1

นางสาวนิรวรรณ พันหอม
ครู คศ.1

นางสาวกันตา ไกรภักดี
ครู คศ.1

นางสาวพีรญา เจริญสุข
ครู คศ.1

นางสาวสุทธิดา เมืองสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวสิริธิดา ขันต๊ะ
ครูผู้ช่วย