กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมพร วิชัยประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวมัสยา เรืองนาราบ
ครู คศ.3

นายเอกลักษณ์ ดัชถุยาวัตร
ครู คศ.2

นางสาวจินตนา จ่ามีเคน
ครู คศ.2

นางปวีณา ศรีพงษ์
ครู คศ.1

นายกรินทร์ วังทะพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา อาทร
ครูอัตราจ้าง

นายจีระศักดิ์ ฉลวย
ครูอัตราจ้าง