กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมพร วิชัยประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา จ่ามีเคน
ครู คศ.2

นางปวีณา ศรีพงษ์
ครู คศ.1

นายกรินทร์ วังทะพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสิรามล มีสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐติยาภรณ์ เดชโนนสังข์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรัฐิติกาล สหนฤมิต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิตยา อุปชา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู