ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฎฐ์ชญานันท์ ชราชิต

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมพร วิชัยประเสริฐ

นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส

นางปวีณา ศรีพงษ์

นายเอกลักษณ์ ดัชถุยาวัตร

นางสาวมลวรรณ กระกร

นางสาวจินตนา จ่ามีเคน

นางสาวพีรญา เจริญสุข

นางสาวอัมพร ฉะภูมิรัมย์

นายธีรพล กมลผาด

นายกิตติศักดิ์ สละสวัสดิ์

นายเจษฎา อาทร

นายกรินทร์ วังทะพันธ์